torsdag 8. august 2013

MF-forsker i medias hule

Ikke uventet er MF-stipendiat Hilde Brekke Møllers utspill om Jesus har eksistert blitt førstesideoppslag i Vårt Land i dag.

Og dessverre er det noen som kan misforstå saken til å dreie seg om forskning.

La meg derfor si det klart og tydelig: Forskere må få stille spørsmål om grunnleggende sider som også om Jesus har eksistert, og kunne lande på ulike konklusjoner.

Selv om man risikerer å rokke ved dypt personlige oppfatninger.

Men når noen konkluderer med at Jesus ikke har eksistert er ikke grunnen at vi endelig ser ærlig og modig forskning som tør å stille spørsmål, underforstått altså i motsetning til annen type forskning.

I stedet dreier det i stor grad om aktivister og alternativmiljøer, om konspirasjonsteorier og forsøk på bestselgere.

Det er kort sagt ikke slik at de som forsker nøytralt på dette fort eller vanligvis eller særlig ofte eller noen gang vil måtte lande på at Jesus ikke har eksistert.

I all forskningsformidling er utfordringen å presentere overveide teser og teorier, seriøst. Og altså ikke ukritisk å løfte fram konklusjoner som strider med normalvitenskapen (og/eller fremmes av konspirasjonsteoretikere) som like sannsynlige eller gangbare som andre.

Læresteder bør kort sagt formidle normalvitenskap på en måte som skaper forståelse av debatter og konklusjoner, skoleretninger og tenkesett, inkludert det den måtte ha av relevant metodekritikk.

Og man bør være enda nøyere når driver med populærvitenskap.

Dermed er det merkelig at en "MF-forsker" kan si at «Argumentene mot at han har levd er bitte litt dårligere enn argumentene for».

Altså bitte litt.

Det blir ikke bedre av at hun fremstilles som om hun tenker at det ikke spiller særlig rolle for kristen tro om Jesus har eksistert eller ikke, siden man
kan finne måter å leve med det på. Jeg tror Robert Price og mange andre tenker at det viktigste er ikke hva som har skjedd, men hvilken mening man legger i det. Slik har man argumentert, blant annet i forbindelse med Jesu oppstandelse.
Nå er dette ikke nødvendigvis hennes eget syn, muligens har Vårt Land tatt bort noe hun har presisert her. Imidlertid ser leserne heller ingen protester på om det er så farlig om personene er historiske, hvis man mener at enkelthendelser ikke er det.
Nettopp. Det er jo bare noen som har kommet på at kristendommen, jødedommen og islam må handle om ting som har skjedd i historien. Mange religioner har et annet utgangspunkt. Tor med hammeren har ikke levd, men du kan tro på ham likevel.
Denne type eksistensialistisk eller postmoderne tenkning kan vanskelig oppfattes som annet enn en måte å stille seg uavhengig av kritikk, tanke, argumentasjon eller ... realiteter.

Jeg kan vanskelig tro at Brekke Møller mener dette, men det er altså en utfordring å være klar og tydelig i media, også på hva man ikke mener.

Heldigvis har Atle Ottesen Søvik, førsteamanuensis i systematisk teologi ved MF, et forbilledlig svar ute, selv om det av tidsgrunner naturlig nok er kort. Siden det i kortform oppsummerer flere av mine poenger om dette i Svar skyldig - nye ateister og New Age (fra 2007 - utsolgt, ny og utvidet utgave kommer), siterer jeg begge avsnittene:
Hvor sannsynlig er det at Jesus har eksistert?
For å finne et velbegrunnet svar på det spørsmålet må man se på alt som finnes av ulike historiske data og så se om den beste forklaringen på disse dataene er at Jesus eksisterte eller om det finnes en bedre alternativ forklaring. Det finnes massevis av relevante historiske data: Ikke bare er det den bibelske litteraturen, men alle de ulike kildene man kan spore i litteraturen, som er svært gamle. Paulus skrev brev til mange menigheter spredt rundt omkring meget tidlig, hvor han gjengir eldre stoff. Utenombibelske kilder føyer seg til i rekka. Det er også relevant at vi har kilder på masse kritikk av kristendommen, men ikke kritikk som sa at Jesus ikke eksisterte. Videre er det relevant å vurdere om det som sies om Jesus er slik man kunne tenke seg å dikte opp: Ville man dikte opp en messias som vokser opp i Nasaret av alle steder, og som blir korsfestet?

Hele denne store mengden data har en veldig enkel forklaring: at Jesus eksisterte. Dersom Jesus ikke eksisterte må man finne på en rekke meget søkte hypoteser for hvordan alle disse menneskene så tidlig begynte å tro på dette. Det lille som finnes av argumenter mot, som for eksempel at mye i Jesu liv passer med Det gamle testamente, lar seg lett forklare med at Jesus og tilhengerne nettopp forstod ham i den tradisjonen. Selv om man kan diskutere enkeltting er det vesentlige spørsmålet hvilken konklusjon man trekker av det samlede datagrunnlaget. Og samlet sett er det helt klart at Jesus eksisterte og at den alternative hypotesen må forkastes.
Det er kort sagt ingen grunn til å gi opp MF (og de kan selvsagt ikke sensurere eller kontrollere sine stipendiater). Selv om det akkurat denne gangen altså var Halvor Moxnes ved Teologisk Fakultet på Universitetet i Oslo som kom med normalvitenskapen når han avviste i Vårt Land at det er en god hypotese at Jesus ikke har eksistert.

Siden også MF driver normalforskning, kommer de nok med flere fagpersoner på banen ganske fort.

5 kommentarer :

Hallvard N. Jørgensen sa...

Merkelege utspel frå Møller, dette her, må eg seie. Men ho har i det minste klart å engasjere.

Bjørn Are sa...

Det skal hun ha:)

Nå håper jeg hun, MF og/eller andre benytter anledningen til å presentere normalforskning når hun dukker opp på Skavlan/Dagsnytt 18/Sommeråpent/neste innlegg på forskning.no eller hvor det nå blir anledning til å kjenne sin besøkelsestid.

Leif Halvard Silli sa...

Hei Bjørn Are,

mitt syn er at du har gått alt for langt i din kritikk av Møller.

Det høyrest nesten ut som du skulle ynskt du kunne hatt kontroll på tastaturet hennar.Bjørn Are sa...

Nettopp fordi jeg ikke kan kontrollere noens tastatur på forhånd, er det viktig å si klart fra i ettertid. Hun har levert en serie svært sterke påstander som nå henger i lufta uten at noen er blitt klokere på noe. Når skal hun forklare hva hun selv mener og hvorfor hun mener som hun gjør? Er Price en forsker hun mener vi bør lære av? Hvor, hvorfor, hvordan?

Når skal hun fortelle hva vi skal si til konspirasjonsteoriene om dette? Er hun interessert i å skape seriøse innsikter eller bare stille spørsmål uten at noen blir informert om noe historisk?

yngve skaland sa...

Det finnes også dem som benekter holocaust, og det før de siste tidsvitnene er døde som overlevde grusomhetene.
I det perspektiv står Jesus seg veldig godt, A.D.2000
Siterer: "Den som blir utsatt för en fullkomligt ur luften gripen anklagelse han behöver icke försvare sig. Och han bör icke heller försvara sig. Han bör icke ta sig före att bevisa, att anklagelsen är falsk. Ty om han det gör, om han hopar argument på argument, även om dessa är aldrig så slående och övertygande, kan just denna anhopning av argument ge den falska anklagelsen en viss styrka som den icke hadde förut: den styrka, som den får genom att bli tagen på allvar.
De allra flesta, enligt min mening alla, den s.k. moderna bibelkritikens angrepp på de bibliska böckerna är nu sådana anklagelser uten varje grund. Det är rena hypoteser, som framläggs med en stor säkerhet och många ord, men utan at man har ett enda dokumentariskt eller faktiskt stöd för vad man framlägger." (Hugo Odeberg)
Altså: det "dummeste" en kan gjøre er å ta slike utspill som prøver "å finne opp kruttet på nytt" (f.eks. at Jesus ikke har levd), på alvor.