fredag 20. mai 2016

Bibel og busser

Bibelselskapets busskampanje har skapt reaksjoner de seneste ukene. Ikke fordi den truer russebussene, men fordi den setter en noe mer uvant og til dels motsatt farge på det offentlige rom.

Mange kristne ser det som positivt med godt synlige bibelvers, mens Human-Etisk Forbund viser til manglende tradisjon for å markedsføre livssyn på denne måten i Norge.
– Vi har ikke tradisjon for å bruke reklame for å misjonere og påvirke folk til livssyn i Norge. Dette har ikke noe i det offentlige rom å gjøre, sier HEFs generalsekretær Kristin Mile om Bibelselskapets busskampanje de neste to ukene.
Nå er ikke kampen mellom dem som holder seg til Skriften og til tradisjonen ny her til lands. Det er heller ikke noe nytt at det finnes dem som mener at bibelvers må spres, men av noen tødler andre grunner enn Bibelselskapets.

For synet på Bibelen varierer fra det lyseste lyse til det mørkeste mørke. For noen er Bibelen Guds ord fra første til siste vers, for andre er det djevelens.

Spesielt for enkelte som ikke kan tenke seg noe slikt vesen.

Dermed har også Hedningesamfunnet gått i bresjen for en kampanje. Selv om den ikke er på busser, gir nok Facebook minst like god spredning, enten vi snakker om krigerske vers i Det gamle testamentet og Johannes Åpenbaring, eller at kvinner bør tie i forsamlingen.

Blant det man forsøker å vise både i det mer enn lettere skadefro forslaget under og den senere kampanjen, er at NT ikke er noe bedre enn GT, og at Jesus er en heller gammeltestamentlig gubbe.


Den nederste av disse versene har jeg tatt opp på Dekodet tidligere. Kort oppsummert snakker ikke Jesus om at hans etterfølgere skal slå om seg med sverd, men at det koster så mye å følge Jesus at man blir utsatt for andres sverd.

Enten det måtte være fra datidens romere eller fra familien fordi man setter Jesus høyere enn keiseren eller foreldrene. Dette er ingen krav til kristne om å bære sverd, men en realistisk beskrivelse av hva kristne mange steder fortsatt risikerer.

Altså ingen anbefaling fra Jesus, men en advarsel slik det fremgår av Matteus 10,17-22.
For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
Med andre ord flott at Bibelselskapet holder ut.

Hva så med det første verset på bildet over? Underslår de kristne sannheten? Forteller Det nye testamentet at kristne bør følge lovene i Det gamle?

I Matteus 5,17 står det jo tydelig at
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
Disse "mange protestanter" som mener noe annet, må altså være bra hyklerske. Godt vi har noen fra Hedningesamfunnet som kan sette dem på plass!

Eller ikke. For tenker man seg om, bør det gå opp noen lys for flere. Og ikke bare at dette bekrefter tidligere empiri for at andre enn Hedningesamfunnet bør bestemme hvordan kristne skal tolke Bibelen.

Eller at sinnaateisme ofte bygger på sviktende kunnskap.

For det første ville det være underlig om dette var så opplagt når ingen kristne grupper driver med omskjæring eller forbyr svinekjøtt. 

For det andre ville en rask sjekk avslørt at det ikke bare er "mange protestanter" som avviser at den gammeltestamentlige staten Israels lover og renhetsforskrifter skal gjelde for kristne. Vi ser det samme i spekteret fra katolikkene med paven i spissen, til de østlige ortodokse kirkene.

Og ikke som et moderne påfunn, påtvunget av reformasjon eller opplysningstid. Dette har vært sentralt for kristne fra første stund, slik det tydelig fremgår av Det nye testamentet. Hadde kristne oppfattet det Jesus sa som en grunnleggende motsetning til Paulus, hadde de sensurert og omskrevet tekstene i Det nye testamentet like ivrig som Bart Ehrman noen ganger legger opp til.

I stedet begynte altså aldri kristne med omskjæring. Eller med å ofre i templer, feire sabbat eller følge andre regler og ritualer fra Det gamle testamentet.

Men hvordan kunne man gjøre det? Fulgte ikke en gang de første kristne Jesus?

Tvert i mot var dette fordi de fulgte Jesus. For selv om Jesus ikke sier i dette verset at "loven og profetene" skal oppheves, sier han svært tydelg at han er kommet for å oppfylle dem. 

Noe som kort sagt innebærer å innfri kravene som ligger bak den gammeltestamentlige loven. Slik at verken kristne eller andre trenger å gjøre det for å få evig liv.

Paulus forklarer dette med at vi som før var hedninger (altså ikke var jøder og omskårne), nå har fått samme adgang som jødene til Guds rike, takket være Jesus. Dermed kan Paulus understreke i Efeserbrevet 2,14-15 at
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.
Når Jesus snakker videre i Bergprekenen (altså Matteus 5-7) er dette rettet til datidens jøder, ikke til oss i dag. Han understreker både at lovens krav gjelder til "himmel og jord forgår" og at de er helt umulige å oppfylle.

Det blir enda tydeligere når han viser til hva de egentlig handler om, til intensjonen bak loven, der det å slå ihjel handler om mer enn å drepe noen, selv det å bli sint på andre er å bryte budet (Matt 5,22). Tilsvarende er det å  "bryte ekteskapet" mer enn å være utro, det holder at jeg "ser på en kvinne for å begjære henne" (5,28). 

Det er til og med slik at "Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket" (Matt 5,20).

Generelt sett tilhører Bergprekenen og en del annet av Jesu forkynnelse den sjangeren som kalles for hyperbol. Nei, dette er ikke moderne matematikk, men en ganske vanlig semittisk uttrykksform 
og ikke ukjent retorisk grep i mange kulturer.

Mer presist handler det om å sette ting på spissen, om å overdrive bevisst.

Meningen er ikke at alt skal tas bokstavelig, men å understreke poenger og gjøre dem lettere å huske. Tar man dette bokstavelig (som når Jesus i 5,29 sier at "Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg!", et annet vers Hedningesamfunnet er glad i), har man kort sagt misforstått poenget. Da gjør bokstaven fort død, bokstavelig talt.

Dette handler ikke om å få flest mulig til å rive ut øyne, men å få flest mulig til å se bedre hvordan vi bør leve.

For Paulus og andre kristne var konklusjonen klar. Det som var umulig for oss å gjøre, gjorde Jesus for oss. Det å være kristen var dermed ikke å gjøre det umulige - å oppfylle alle lovens krav - men å ha tillit til at Jesus har gjort dette for oss.

Slik han sa han var kommet for å gjøre.

Dette er det sentrale poenget i kristen tro og har vært det fra starten. Evangeliet - "det gode budskap" om  Guds kjærlighet og frelsesvilje, må forstås i lys av Guds krav til oss, Loven. Mens den krever gjerninger, er evangeliet gratis, Guds nåde, uavhengig av gjerninger.

Det overrasker dermed stadig at mange ikke har fått med seg dette, tross all religions- og livssynsundervisning i norsk skole. Enten man er med i Hedningesamfunnet eller ikke.

Kristen tro er ikke å følge en masse lover og krav, men å være satt fri fra dem - ”til frihet har Kristus frigjort oss” som Paulus sier det i Galaterbrevet 5,1.

Paulus følger opp i en heller grundig gjennomgang i Romerbrevet der han i kapittel 8,1 konkluderer med at "Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud".

Vi ser samme ordbruk i fortellingen der Jesus møter den rike unge mannen som han krevde skulle gi alt til de fattige for å bli frelst. I Lukas 18,24-27 leser vi at
Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»
Det betyr ikke at lover eller forskrifter eller veldedighet generelt ikke gjelder for kristne, eller at vi bare kan vifte vekk de ti bud (som vi kan finne i NT, i motsetning til andre lover og forskrifter fra GT).

Nei, vi skal følge landets lover og gjøre gode ting. Men målet og motivasjonen er en annen.

Vi vil aldri klare å leve fullkomment rett, i tanker, ord og gjerninger hvert sekund, hver dag, hver uke, hele året. Dermed er det gode budskapet at vi verken skal eller kan gjøre så mye godt at Gud blir til de grader takknemlig og imponert, at han tar i mot oss med åpne armer. Vi skal tvert i mot gjøre godt, fordi vi er takknemlige for hva Gud gjorde for oss, gjennom Jesus. 

Vi skal ikke gjøre godt for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Noe som er mulig fordi Jesus har oppfylt loven.

6 kommentarer :

Kjell Arne sa...

Og så kan vi jo føye til Apostlenes gjerninger 15, der det står med enkle og rene ord at vi som ikke er jøder ikke trenger å overholde den jødiske loven i Det gamle testamente.

Bjørn Are sa...

Masse steder i NT, ja. Apostlenes gjerninger 15,5-11 bør være tydelig nok for de fleste:

Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.» Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.»

Anonym sa...


Jesus kom å oppfylle loven. Det skete da han som sine siste ord sa: det er fullbragt.

mvh
Kári

Bjørn Are sa...

NT gir atskillig mening når man leser ting i sammenheng, ja. Selv om det krever noen busser å formidle det.

Peter sa...

Richard Dawkins' busskampanje, derimot, noen år tilbake, er noe vi ikke har tradisjon for, og noe som derfor bør oppmuntres.

Unknown sa...

Hvor i NT står de ti bud eksakt?