lørdag 18. august 2012

Sensasjon: Flere falske sitater på Face

I vår stadig mer folkekjære serie om bilder og bløff på Face, er vi denne gangen kommet til kategorien Amerikanske Presidenter Sier Mangt, Men Ikke Alt Du Får Høre.

Vi har vært innom "sitater" fra grunnlovsfedrene tidligere, men denne gangen kommer de fra en enda engere krets.
Eller gjør de nå det?

Nei, dette handler om revirmarkering, ikke research. Det er alltid mer morsomt å spre treffende sitater som støtter meg, enn å se om sitatene faktisk er sitater. Men samtidig er det nok et annet syndrom som inntreffer.

Man er så historieløs at man verken lukter fisk eller fusk.

Tanken om å etterprøve dem (eller google, som de kaller det i historievitenskapen) kan synes omvendt proporsjonal med hvor høyt man i andre sammenhenger priser empiri og etterprøvbarhet.

Det hører nok også med at man blir mer motivert for å sjekke påstander man er uenig i, eller ikke tror er sanne. Dermed mangler det ikke steder (som her og her) som viser hvordan grunnlovsfedrene er blitt i overkant kristnet av demagoger fra den religiøse høyresiden.

Og det mangler heller ikke sider som er ganske så balanserte, enten de nå er laget av ateister eller kristne.

En tommelfingerregel når slike sitater dukker opp er at det er mer sannsynlig at de er feil eller tatt ut av sammenhengen, enn at de gir en spesielt sannferdig eller sakssvarende fremstilling.

Kort sagt bør den første innskytelsen være å sjekke sitatene, ikke å spre dem.

Hva kan vi så si om de som dekorerer bildet over?

Vi starter til venstre, med George Washington. Og det begynner ikke bra, for bildet.

Sitatet "The Government of the United States is not, in any sense, founded on the Christian religion" finnes ikke i noen av hans skrifter. Det er ikke en gang klart om han var kjent med dette som altså stammer fra en avtale med de muslimske lederne i Tripoli (Treaty of Tripoli), signert av president John Adams.

Målet med formuleringen synes å ha vært å berolige den muslimske avtaleparten om at USA ikke var ekslusivt kristent eller hadde religiøse grunner til ikke å forholde seg seriøst og troverdig overfor muslimer.

Neste sitat er tilagt Thomas Jefferson som altså skal ha sagt at "Christianity is the most perverted system that ever shone on man". Den aldri så lille haken også ved dette er at vi ikke kan finne dette i noen av hans skrifter. Muligens er det en spisset versjon av en formulering i et brev til Joseph Priestley, 21. mars1801.
...those who live by mystery & charlatanerie, fearing you would render them useless by simplifying the Christian philosophy - the most sublime & benevolent, but most perverted system that ever shone on man, endeavored to crush your well earnt, & well deserved fame.
 Dette er skrevet som en støtte til Priestly etter at han var blitt angrepet av politiske og religiøse motstandere som i følge Jefferson hadde forvrengt den høyverdige læren til Jesus. De fryktet at Priestly skulle undergrave deres autoritet ved å vende tilbake til det han så som en enklere og mer opprinnelig kristen filosofi.

Jefferson var gudstroende (deist), men hadde ikke akkurat stor sympati for samtidens kirker som han mente hadde forvrengt ("perverted") Jesus.  

Når vi kommer til det tredje sitatet finner vi at det faktisk er riktig - Theodore Roosevelt har sagt dette. Men det er altså tatt noen smuler ut av sammenhengen.  

Tar vi oss bryet med å se etter (enkelte av oss kan bruke opp til flere minutter på slikt) oppdager vi at det dreier seg om bruken av statlige midler. Roosevelts ser det ikke som statens oppgave å støtte én bestemt trosretning, han snakker ikke om at at grunnloven eller USA ikke bygger på kristne verdier eller noe slik.

I motsetning til bildet over har vi plass til hele setningen.
I hold that in this country there must be complete severance of Church and State; that public moneys shall not be used for the purpose of advancing any particular creed; and therefore that the public schools shall be non-sectarian and no public moneys appropriated for sectarian schools. (Fra en tale i Carnegie Hall, 12. oktober 1915).
Hva så med det fjerde sitatet?

Vel, det er ikke enkelt å verifisere at Abraham Lincoln har sagt at "The Bible is not my book nor Christianity my profession" som ofte følges opp med setningen "I could never give assent to the long, complicated statements of Christian dogma".

Det er nok grunnen til at ingen av stedene som bringer sitatet oppgir noen kilde.

I likhet med et annet sitat som ateister kan tillegge Lincoln (ofte mens man samtidig hevder han var ateist).
My earlier views of the unsoundness of the Christian scheme of salvation and the human origin of the scriptures have become clearer and stronger with advancing years, and I see no reason for thinking I shall ever change them.
I motsetning til hva som gjelder for sitater som
In regard to this Great Book, I have but to say, it is the best gift God has given to man. All the good the Savior gave to the world was communicated through this book. (September 7, 1864 – Abraham Lincoln’s Reply to Loyal Colored People of Baltimore upon Presentation of a Bible).
Lincoln er da også ganske tydelig i inntredelsestalen før hans andre presidentperiode (4. mars 1865, rett før han ble skutt), mens borgerkrigen fortsatt raste.
Fondly do we hope -- fervently do we pray -- that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue, until all the wealth piled by the bond-man's two hundred and fifty years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn with the lash, shall be paid by another drawn with the sword, as was said three thousand years ago, so still it must be said "the judgments of the Lord, are true and righteous altogether." With malice toward none; with charity for all; with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in; to bind up the nation's wounds; to care for him who shall have borne the battle, and for his widow, and his orphan -- to do all which may achieve and cherish a just, and a lasting peace, among ourselves, and with all nations.
Det er ikke enkelt å tolke dette som noe annet enn uttrykk for en klar gudstro og høy respekt for Bibelen, selv om de færreste i dag kjenner igjen de bibelske referansene i talen.

Mens Facebook nok sørger for at langt flere vil kjenne disse falske sitatene.

2 kommentarer :

Kjetil sa...

En liten kommentar angående Lincoln, jeg hørte nettopp på en utmerket foredragsserie om ham fra The Teaching Company, og det er klart at han ikke var en from kristen.

I sine yngre dager som advokat hadde han noen relativt kristendomsfiendtlige uttalelser, og jeg tror mer på disse enn på uttalelser som han kom med etter at han bestemte seg for å satse på politikk.

Bjørn Are sa...

Alltid mulig med sånne misvisninger, men også mulig ærlig å endre oppfatning. Vi har vært gjennom dette et annet sted og jeg tror at noe av utfordringen med denne type debatter er at mens "religious right" har klare behov for å få fedrene til å virke kristne, har ateister et tilsvarende klart behov for å få dem til å være ateister, eller skspateister.

At mange av dem var ingen av delene synes vanskelig å akseptere.

Når det gjelder Lincoln er det liten tvil om en sterk tro på Gud og/eller Forsynet (med stor F), antagelig en arv fra barndommens kalvinisme. Denne kan ha blitt forsterket under krigen, med en stadig større overbevisning om sin egen rolle i den guddommelige kampen mot slaveriet og straffen for generasjoners unnfallenhet.