mandag 3. august 2009

Kvasivitenskap og religion

En liten kommentar på første dag av første arbeidsuke etter ferien.

Siden det stadig hender noen spør hvordan en angivelig skeptiker (hva nå det er) som undertegnede kan holde meg til noe så tullete som... religion (hva nå det er).

Er ikke det en selvmotsigelse? Religion er da ikke vitenskap?

Spørsmålet henger nok sammen med en del undertekst som lurer i buskene når man bruker ordet vitenskap i vår mer eller mindre senmoderne kultur.

Det er fort gjort å tenke at det som ikke er vitenskapelig er usant. Når skeptikere er kjent for ikke å la kvasivitenskap dø i synden, er spørsmålet hvorfor det samme ikke også bør gjelde religion.

Det enkle svaret er at religion ikke er kvasivitenskap.

I den grad religioner, eller personer, hevder at de kan si noe om vitenskap (f.eks. kreasjonisme) eller har spesielle evner (er synske eller telepatiske, kan helbrede eller fjerndiagnostisere, spå fremtiden, se aura, fastslå andres personlighet etc.) er det selvfølgelig mulig - og nærmest pliktig - å etterprøve dette.

Snakker kreasjonistene rett om evolusjon? Ble vi til for under 10 000 år siden ved direkte skapelse? Stemmer de angivelig synskes syner? Blir folk helbredet? Blir fremtiden som spådd?

Selv om religioner ikke er vitenskap, trenger ikke det å bety at alle per definisjon er usanne. Eller ikke på noen som helst måte lar seg etterpøve.

Men da snakker vi mindre om å være "skeptiker" eller naturviter enn om å være rasjonell.

Skal jeg f.eks. vurdere Mormons bok opp mot Bibelen, bør jeg selvfølgelig se både på tilblivelseshistorie og arkeologi.

Litt kvikt sagt vil vi da oppdage at mens Bibelens tekster i stor grad er skrevet nær i tid til begivenhetene som omtales og vi har bevart tekstfragmenter som ikke er mye yngre, er Mormons Bok en angivelig oversettelse av angivelige hieroglyfer, funnet nærmere to tusen år etter begivenhetene.

Og vi har ikke bevart engang fragmenter eller kopier av disse hieroglyfene.

I tillegg har det ikke vært mulig å påvise byene som det hevdes i Mormons Book at ble grunnlagt i Amerika. Mens det altså er ingen som bestrider at de aller fleste byene i Bibelen har eksistert.

Dette betyr ikke at dermed må alt i Bibelen være helt sant eller ihvertfall historisk korrekt. Poenget her er kun at selv om religion ikke er vitenskap - eller kvasivitenskap - er det ikke gitt at vi automatisk snakker om noe som er totalt usant.

Innholdet i religioner kan et stykke på vei vurderes ut fra andre ting enn følelser, tradisjoner og sosiale effekter. Vi snakker da ikke bare om arkeologi, men om alt fra hvilken virkelighetsforståelse de representerer til hvilke premisser og ressurser de har innebygd - bl.a. for å skape en bedre verden.

Noe som kan være interessant hvis man er skeptisk til påstander om at religion ikke engang kan handle om virkelighet.

5 kommentarer :

per ardua sa...

Kan du definere "vitenskap" og "kvasivitenskap"?

Jeg tror at sann, ærlig og ekte søken i opplysningstidens ånd og arbeidsnidkjærhet, kommer tilnærmet nær det jeg kan kalle "Vitenskap".

Kvasivitenskap er misjonerende materialister som bruker vitenskapen til å "drepe" religioner med.

Bjørn Are sa...

Hm, er det noen kjepphester du prøver å ri her?

Det du snakker om er - hvis jeg legger godviljen til - heller snakk om de som blander metodisk naturalisme (altså at naturvitenskap er å forske på etterprøvbare naturfenomener) med filosofisk (at etterprøvbare naturfenomener er alt som finnes, eller det eneste vi egentlig vet noe om, eller ihvertfall alt vi er berettigede til å uttale oss om).

Ellers kan vi litt kort definere et såpass stort og mangfoldig felt som (natur)vitenskap som bruk av ulike måleinstrumenter, metoder og verktøy for å utforske og teste ulike etterprøvbare (falsifiserbare) hypoteser, teorier og paradigmer.

Mens kvasivitenskap er bruk av vitenskapens begreper eller prestisje for å fremme ulike prosjekter - som enten ikke lar seg falsifisere i prinsippet eller som er falsifisert uten at man tar hensyn til det.

Vitenskap er å undersøke ved f.eks. doble blindtester om et legemiddel virker. Kvasivitenskap er å si uten denne type tester at "kvantifon" helbreder sjel og muskelsmerter ved sine "dobbeltvirkende lydkvanter".

Det hjelper ikke at mange brukere kan hevde at de er blitt bedre, hvis det ikke lar seg bekrefte statistisk ved kontrollerte forsøk.

Dermed handler ikke spørsmålet om noe er vitenskap eller ei om moral og intensjoner ("sann, ærlig og ekte søken i opplysningstidens ånd og arbeidsnidkjærhet"), men om hvilke målemetoder og analyseverktøy man bruker og om dette anvendes på falsifiserbare hypoteser eller ei.

Anders sa...

Jeg ser veldig gjerne at du skriver et innlegg om hvorfor du tror på gud, og hvorfor du tror på kristendom. Eventuelt at du henviser til steder hvor du har skrevet om dette tidligere, eller henviser til andres skriverier som du føler reflekterer dine tanker.

Fundamentalt for en skeptiker må det hvertfall være at en ikke tror på ting uten grunn. Argumentene må dermed fremstå som slående argumenter med overbevisningskraft for en nøytral ikke-troende. Selv om jeg ikke nødvendigvis skal påstå jeg havner i denne kategorien, føler jeg argumenter anført av religiøse først og fremst fremstår som oppkonstruert argumentasjon for en tro allerede internert. Dette kan ikke være forenlig med (idealet om) skeptisisme.

Bjørn Are sa...

Hei, Anders!

Gode spørsmål, som det heter.

Jeg har skrevet ganske mye om dette, både i negativ forstand (blant annet en bok om hvorfor nye ateisters argumenter mot bl.a. Guds eksistens ikke holder, med spesiell fokus på Dawkins) og i positiv (hvorfor jeg selv tror på Gud).

Utfordringen her er i stor grad et spørsmål om nivå. Argumentasjon for (og mot) Guds eksistens (og kristen tro) kan føres ganske så lenge og ganske så avansert, og dermed blir det fort meningsløst og tøvete å tro at man kommer så langt med et blogginnlegg.

Men hvis du er interessert finner du noe her og her.

Selv dette kan bli alt for kort for noen (og alt for langt for andre), men det bør i det minste antyde hvordan jeg tenker om dette.

Jeg kan love at disse artiklene ikke blir det siste jeg sier om saken.

Anders sa...

Takk for hurtig svar! Du har hvertfall en imponerende output som blogger mm. Jeg skal se nærmere på linkene dine. Intensjonen hverken var eller er å finlese dem for å "arrestere deg" i din argumentasjon.